IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

source code

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12788

source code และ object code หมายถึง ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชัน “ก่อน” หรือ “หลัง” ที่ได้รับการคอมไพล์ก่อนพร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ source code ประกอบด้วยประโยคคำสั่งโปรแกรมที่สร้างโดยผู้เขียนโปรแกรมด้วย text editor หรือ visual programming tool แล้วบันทึกเป็นไฟล์ ตัวอย่าง โปรแกรมเมอร์ภาษา C จัดอนุกรมประโยคคำสั่งภาษา C ด้วย text editor แล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ ไฟล์นี้ได้บรรจุ source code ขณะนี้ ไฟล์นี้พร้อมจะคอมไพล์ด้วยคอมไพล์เลอร์ภาษา C และให้ผลลัพธ์เป็นไฟล์คอมไพล์ที่มักจะเรียกว่า object code ไฟล์ object code บรรจุอนุกรมคำสั่งที่โพรเซสเซอร์สามารถเข้าใจแต่คนอ่านหรือปรับปรุงได้ยาก ด้วยเหตุผลนี้และการแก้ไขจุดบกพร่องโปรแกรมมักจะต้องการยกระดับต่อไป source code จึงเป็นรูปแบบถาวรของโปรแกรม

เมื่อคุณซื้อหรือรับระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตามปกติจะอยู่ในรูปของ object code ที่คอมไพล์แล้วและไม่มี source code ให้มา ผู้ค้าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้คุณพยายามปรับปรุงคำสั่งเหล่านั้น เพราะอาจจะเพิ่มต้นการบริการสำหรับพวกเขา ต่อมา มีขบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (เช่น Linux) ที่เปิดให้กับการปรับปรุงในอนาคตและมีการให้ source code

ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ มักจะมีระบบจัดการที่ช่วยโปรแกรมเมอร์แยกและสืบค้นสถานะและระดับต่างๆของไฟล์คำสั่ง สำหรับภาษาโปรแกรมสคริปต์ (ไม่มีการคอมไพล์ หรือ ตัวแปลภาษา) เช่น JavaScript ไม่มีการประยุกต์คำว่า source code and object code เพราะคำสั่งมีเพียงรูปแบบเดียว

ศัพท์เกี่ยวข้อง

compiler, JavaScript, Instruction, Linux, script, program, C, text editor

update: 1 ธันวาคม 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase