IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Assembler

ที่มา

  :   ผู้ชม 13120

Assembler เป็นโปรแกรม ที่ใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นที่ และแปลงคำสั่งเหล่านี้เป็นรูปแบบเลขฐานสองที่ โพรเซสเซอร์ ของคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการทำงานพื้นฐาน มีการเรียกภาษาคำสั่ง assembler ว่าภาษา assembler

การทำงาน
- คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มากับกลุ่มที่ระบุคำสั่งพื้นฐานที่ตรงกับภาษาเครื่องพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ เช่น คำสั่ง "Load" ทำให้โพรเซสเซอร์ย้ายตัวอักษรของบิตจากตำแหน่ง ในหน่วยความจำของโพรเซสเซอร์ไปที่ตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่า register สมมติให้โพรเซสเซอร์ต้องใช้อย่างน้อย 8 register สำหรับแต่ละตัวเลข คำสั่งเหล่านี้จะย้ายค่า (ตัวอักษรของบิต ที่มีความยาวแน่นอน) ที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 3000 ไปที่ register 8: L 8,3000
- ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งของ assembler
- ชุดคำสั่งของ assembler ที่เรียกว่า source code หรือ source program จะได้รับการระบุในโปรแกรม assembler เมื่อเริ่มใช้โปรแกรม
- โปรแกรม assembler จะนำแต่ละคำสั่งของโปรแกรมและแปลงไปตามรูปแบบของบิต
- ผลลัพธ์ ของโปรแกรม assembler ที่เรียกว่า source code หรือ โปรแกรมวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กันโปรแกรมด้านนำเข้า ชุดตัวเลข ( 0 และ 1) ที่ประกอบเป็นโปรแกรมวัตถุประสงค์บางที่เรียกว่าภาษาเครื่อง ( machine code)
- โปรแกรมวัตถุประสงค์ สามารถเรียกใช้ตามที่ต้องการ

ในคอมพิวเตอร์ยุคแรก การเขียนโปรแกรมต้องเขียนด้วยภาษาเครื่อง แต่ภาษา assembler หรือกลุ่มคำสั่งได้รับพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา assembler ในปัจจุบันใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของโพรเซสเซอร์ ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะของกลุ่มคำสั่ง ในช่วงที่ผ่านมาโปรแกรมส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาระดับสูง เช่น COBOL, FORTRAN, PL/I และ C ภาษาเหล่านี้ง่ายในการเรียนรู้ และเขียนโปรแกรมได้เร็วกว่าภาษา assembler โปรแกรมที่ประมวลผลคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาระดับสูง เรียกว่า คอมไพล์เลอร์ (compiler) เพื่อแปลงเป็นภาษาเครื่อง เช่นเดียวกับภาษา assembler

แนวคิดใหม่ในการเตรียมโปรแกรมและทำให้มีขนาดกระทัดรัดเป็นแนวคิดที่เรียกว่า byte code เช่น ภาษา Java ที่เป็นการคอมไพล์สำหรับคอมพิวเตอร์ทางทฤษฎี byte code สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในทุกแพล็ตฟอร์ม ซึ่งทำการดาวน์โหลดหรือติดมากับ Java virtual machine โดย virtual machine จะระวังความยาวของกลุ่มคำสั่งเฉพาะ และแพล็ตฟอร์มของเครื่อง และทำการประมวลผล byte code ของภาษา Java

สารสนเทศเพิ่มเติม

แหล่งสารสนเทศของภาษา assembly (assembler) : Assembly Internet Resources

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bit, bytecode, compiler, Java, processor, virtual machine, Instruction, memory

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase