IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

reactance

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12970

reactance (รีแอคแทนซ์) ตัวย่อ X เป็นรูปแบบของการต่อต้านที่ชิ้นส่วนไฟฟ้าแสดงออกต่อการเคลื่อนผ่านของไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) เพราะการเก็บประจุหรือการเหนี่ยวนำ ในบางด้าน รีแอคแทนซ์ เหมือนกับความต้านทานของไฟฟ้ากระแสตรง แต่สองปรากฎการณ์นี้ต่างกันในจุดสำคัญคือ และสามารถแปรผันอย่างอิสระต่อกัน ความต้านทานและรีแอคแทนซ์รวมกันสร้างเป็น อิมพีแดนซ์ (impedance) ซึ่งกำหนดในปริมาณสองมิติ ที่เรียกว่า จำนวนเชิงซ้อน (complex number)

เมื่อไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านชิ้นส่วนที่บรรจุรีแอคแทนซ์ พลังงานได้รับการเก็บเข้าและปล่อยออกจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าสลับกัน ในกรณีของสนามแม่เหล็ก รีแอคแทนซ์เป็นการเหนี่ยวนำ ในกรณีของสนามไฟฟ้า รีแอคแทนซ์เป็นการเก็บประจุ รีแอคแทนซ์เหนี่ยวนำเป็นการกำหนดค่าจินตภาพบวก รีแอคแทนซ์เก็บประจุเป็นการกำหนดค่าจินตภาพลบ เมื่อการเหนี่ยวนำของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น รีแอคแทนซ์เหนี่ยวนำจะใหญ่กว่าในด้านจินตภาพ สมมติว่าความถี่คงที่ เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นสำหรับค่ากำหนดให้ของการเหนี่ยวนำ รีแอคแทนซ์เหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นด้านจินตภาพ ถ้า L เป็นการเหนี่ยวนำใน เฮนรี่ (H) และ f เป็นความถี่ในเฮิร์ทซ์ (Hz) ดังนั้น รีแอคแทนซ์เหนี่ยวนำ +jXL ในจำนวนจินตภาพโอห์ม ตามที่ให้ไว้นี้

+jXL = +j(6.2832fL)

โดย 6.2832 คือค่าประมาณเท่ากับ 2 เท่าของ pi ที่เป็นค่าคงที่นำเสนอตัวเลขของรัศมีในรอบไฟฟ้ากระแสสลับเต็ม และ j นำเสนอหน่วยจำนวนจินตภาพ (รากกำลังที่สองของ -1) สูตรนี้ใช้กับการเหนี่ยวนำใน microhenries (?H) และความถี่ใน MHz

ตัวอย่างโลกจริงของรีแอคแทนซ์เหนี่ยวนำ พิจารณาขดลวดที่มีการเหนี่ยวของ 10.000 microhenries ที่ความถี่ 2.0000 MHz ใช้สูตรข้างบน +jXL พบว่าเป็น +j125.66 โอห์ม ถ้าความถี่เป็นสองเท่าคือ 4.000 MHz ดังนั้น +jXL เป็นสองเท่าคือ +j251.33 โอห์ม ถ้าความถี่ลดลงครึ่งเป็น 1.000 MHz ดังนั้น +jXL ถูกตัดลงครึ่งหนึ่งเป็น +j62.832 โอห์ม

การเก็บประจุของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น รีแอคแทนซ์เก็บประจุกลายค่าลบลดลง (เข้าใกล้ศูนย์) ในด้านจินตภาพ สมมติว่าความถี่คงที่ เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าการเก็บประจุที่กำหนด รีแอคแทนซ์เก็บประจุจะเล็กลง (เข้าใกล้ศูนย์) ในด้านจินตภาพ ถ้า C เป็นการเก็บประจุใน farads (F) และ f เป็นความถี่ ใน Hz ดังนั้น รีแอคแทนซ์เก็บประจุ -jXC, ในจำนวนจินตภาพโอห์ม ตามที่ให้ไว้นี้

-jXC = -j (6.2832fC)^-1

สูตรนี้สำหรับการเก็บประจุใน microfarad (?F) และความถี่ใน megahertz (MHz)

ตัวอย่างโลกจริงของรีแอคแทนซ์เก็บประจุ พิจารณาตัวเก็บประจุด้วยค่า 0.0010000 microfarad ที่ความถี่ 2.0000 MHz ใช้สูตรข้างบน -jXC พบว่าเป็น -j79.577 โอห์ม ถ้าความถี่เป็นสองเท่าคือ 4.000 MHz ดังนั้น -jXC จะลดลงครึ่งเป็น -j39.789 โอห์ม ถ้าความถี่ลดลงครึ่งเป็น 1.000 MHz ดังนั้น -jXC เป็นสองเท่าคือ -j159.15 โอห์ม

ศัพท์เกี่ยวข้อง

MHz, frequency, alternating current, resistance, impedance

update: 5 มิถุนายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase