IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

power

ที่มา SearchCIO-Midmarket.com

  :   ผู้ชม 12179

ดูเพิ่มเติม

current, voltage, Ohm's Law, resistance

electrical power (กำลังไฟฟ้า) เป็นอัตราที่พลังงานไฟฟ้าได้รับการแปลงไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เช่น การเคลื่อนที่ ความร้อน หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สัญลักษณ์ทั่วไปของกำลังไฟฟ้าคือ อักษร P ตัวพิมพ์ใหญ่ หน่วยมาตรฐานคือ วัตต์ (watt) สัญลักษณ์คือ W ในวงจรเครื่องใช้ มักจะใช้กิโลวัตต์ (kW) แทน 1 กิโลวัตต์ = 1,000 วัตต์

หนึ่งวัตต์คือ ผลลัพธ์กำลังจากการเคลื่อนย้าย การแปลง หรือกระบวนการจัดเก็บพลังงานเทียบเท่า หนึ่งจูล (joule) ต่อวินาที เมื่อแสดงออกเป็นวัตต์ บางครั้งเรียกกำลังไฟฟ้าว่า wattage ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง wattage เท่ากับผลคูณของความต่างศักย์เป็นโวลต์กับกระแสเป็นแอมแปร์ กฎนี้ใช้ได้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ ซึ่งพลังงานไม่ได้ถูกเก็บหรือปล่อยออกมา ที่ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง ซึ่งพลังงานได้รับการเก็บและปล่อย (รวมถึงการกระจายและการแปลง) นิพจน์ของกำลังไฟฟ้ามีความซับซ้อนมากขึ้น

ในวงจรกระแสตรง แหล่งพลังงาน E โวลต์ รับกระแสไฟฟ้า I แอมแปร์ ผลิต P วัตต์ตามสูตรนี้

P = EI

เมื่อกระแส I แอมแปร์ ไหลผ่านตัวต้านทาน R โอห์ม กำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ กระจายหรือแปลงโดยชิ้นส่วนคือ

P = (I^2)R

P เท่ากับกระแสไฟฟ้า I ยกกำลังสองคูณด้วยความต้านทาน R

เมื่อความต่างศักย์ E โวลต์ ปรากฎขึ้นทั่วชิ้นส่วนที่มีความต้านทาน R โอห์ม ดังนั้น กำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ กระจายหรือแปลงโดยโดยชิ้นส่วนคือ

P = (E^2)/R

P เท่ากับความต่างศักย์ E ยกกำลังสองหารด้วยความต้านทาน R

ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กำลังเป็นปริมาณสกาลา (หนึ่งมิติ) กรณีไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป การหากำลังไฟฟ้าต้องการสองมิติ เพราะ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นปริมาณเวคเตอร์ สมมติว่าไม่มีความต้านทาน (ตรงข้ามกับ AC แต่ไม่ใช่กับ DC) ในวงจร AC กำลังไฟฟ้าสามารถคำนวณตามสูตรข้างบนสำหรับ DC ด้วยการใช้ค่า root-mean-square สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับและแรงดันไฟฟ้า ถ้ามีความต้านทน กำลังบางส่วนอาจจะได้รับการจัดเก็บและปล่อยออกมาโดยระบบ สิ่งนี้เรียกว่า apparent power หรือ reactive power ความต้านทานกระจายกำลังไฟฟ้าเป็นความร้อนหรือแปลงเป็นรูปที่สัมผัสได้ สิ่งนี้เรียกว่ากำลังไฟฟ้าจริง การผสมเวคเตอร์ของรีแอคแทนซ์ (reactance) และความต้านทาน เรียกว่าอิมพีแดนซ์ (impedance)

ศัพท์เกี่ยวข้อง

AC, impedance, electromagnetic field, vector, joule, scalar, apparent power, true power

update: 14 ธันวาคม 2541

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase