IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

modulation

ที่มา

  :   ผู้ชม 14251

modulation เป็นการเพิ่มของสารสนเทศไปยังตัวกลางสัญญาณอีเลคโทรนิคส์ หรือ optical โดย modulation สามารถประยุกต์กับไฟฟ้ากระแสตรง (โดยเปิดหรือปิด) ไฟฟ้ากระแสสลับ และสัญญาณ optical หรือ คิดถึงการบังคลื่นในรูปแบบของ modulation ในการใช้ส่งสัญญาณควัน (ตัวกลางเป็นควันที่ต่อเนื่อง) รหัสมอร์ส (Morse code ) เป็นการประดิษฐ์สำหรับโทรเลขและยังคงใช้ในวิทยุอเมเจอร์ โดยการใช้รหัส digital binary คล้ายกับ รหัสทีใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ วิทยุและโทรคมนาคมในปัจจุบัน ตัวกลางเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ในช่วงที่ความถี่ที่กำหนด วิธีการ modulation ทั่วไปได้แก่
- Amplitude modulation (AM) ซึ่งใช้ความต่างศักย์ประยุกต์กับสัญญาณที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา
- Frequency modulation (FM) ซึ่งใช้ความถี่ของสัญญาณตัวกลาง เป็นการส่งที่แปรเปลี่ยนเล็ก แต่มีความหมายโดยรวม
- Phrase modulation (PM) ซึ่งใช้การไหลตามธรรมชาติของรูปแบบคลื่นกระแสสลับที่หน่วงเวลาชั่วคราว
บางครั้ง เรียกวิธีการ modulation แบบคลื่นต่อเนื่องเพื่อแยกจากการ modulation แบบ pulse code ซึ่งใช้การเข้ารหัสทั้งสารสนเทศ แบบดิจิตอล และอะนาล็อก ด้วยรหัส binary สถานีวิทยุและโทรศัพท์ตามปกติใช้ AM หรือ FM วิทยุแบบ 2 ทาง ส่วนใหญ่ FM ถึงแม้ว่าจะมีโหมดแบบ Single Sideband ( SSB)
รูปแบบที่ซับซ้อนของ modulation คือ Phase Shift Keying (PSK) และQuadrature Amplitude Modeulation (QAM) สัญญาณ optical จะได้รับการผสมคลื่นโดยการประยุกต์ กระแสแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามความเข้มข้นของแสงเลเซอร์

modem modulation และ modulation
คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับอินเตอร์เน็ต หรือต่อตรงด้วยโมเด็ม ซึ่งคำว่า โมเด็ม (Modem) มาจากการใช้อักษร 3 ตัวแรก ของคำ"modulator" และ "demodulator" ในโมเด็มขั้นตอนการ modulation เกี่ยวข้องกับการแปลงสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เป็นระดับความถี่การฟัง (audio-frequency หรือ AF) แบบอะนาล๊อก สัญญาณดิจิตอล สูง (หรือสถานะเป็น 1) จะแปลงเป็นระดับเสียงที่มีความสูงคลื่นคงที่ค่าหนึ่ง ส่วนสัญญาณดิจิตอลต่ำ (หรือสถานะเป็น 0) จะแปลงเป็นระดับเสียงที่มีความสูงคลื่นคงที่อีกค่าหนึ่ง สถานะเหล่านี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ถ้าฟังเสียงส่งออกของคอมพิวเตอร์โมเด็ม จะได้ยินเสียงคราง กระบวนการ demodulate แปลงสัญญาณระดับการฟัง กลับไปเป็นสัญญาณดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยตรง

multiplexing
สารสนเทศส่วนมากสามารถส่งผ่านโดยการกำหนดระยะเวลาได้ โดยการแบ่ง bandwidth ของตัวกลางทำให้มีการสัญญาณ modulation มากกว่า 1 สัญญาณ ในการส่งบนตัวกลางเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า multiplexing โดยตัวกลางจะอ้างถึง ในฐานะช่องสัญญาณ (channel) และแต่ละการแบ่งช่องสัญญาณ เรียกช่องสัญญาณย่อย (subchannel) อุปกรณ์ที่วางสัญญาณที่แยกกันบนตัวกลาง และดึงกลับที่ตัวรับคือ Multiplexer ประเภททั่วไปของการ multiplexing ได้แก่ freguency-division multiplexing (FDM) และ time-division multiplexing (TOM) โดย FEM ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอะนาล๊อก และแบ่งความถี่หลักของตัวกลางเป็นช่องสัญญาณย่อย TDM ใช้สำหรับการสื่อสารแบบดิจิตอล และแบ่งเป็นสัญญาณหลัก เป็น time-slot โดยแต่ละ time-slot นำสัญญาณที่แยกกัน

สารสนเทศเพิ่มเติม

Peter Weber : The History of Single Sideband Modulation.
Newcastle University, Australia. : A project of amplitude modulation.
บทความโดย Amy Prchal, Becky Cooper, and John Lurker : Frequency Modulation (FM).

ศัพท์เกี่ยวข้อง

bandwidth, binary, channel, digital, modem, Signal

update: 15 ตุลาคม 2545

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
дЄВЗСІ№м ตГРЎТГГСต№мКС№ตФ КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 280 єТท
НШйБјТง аєЧйНงЛЕСงёГГБЄТตФ
Umphang
ГЩйЁСЎНШйБјТงг№НХЎбงиБШБ вґВ ปГРЄТ бБиЁС№
КСиงซЧйНјиТ№ PayPal г№ГТคТ 90 єТท
КงЗ№ЕФўКФทёФм (C) widebase