IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

interrupt

ที่มา

  :   ผู้ชม 12278

interrupt เป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบโปรแกรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้โปรแกรมหลักซึ่งควบคุมเครื่องพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติการ) หยุดและมีข่าวสารให้ทำอะไรต่อไป เครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน เป็นระบบ Interrupt - driven (ระบบ Interrupt driven เริ่มทำงานตามรายการคำสั่งต่อไปจนกระทั่ง 1) ไม่สามารถไปไหนอีกแล้ว 2) เมื่อสัญญาณ Interrupt ถูกส่งออกมา) ภายหลังสัญญาณ Interrupt ถูกส่งออกมา คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อไปใหม่ โดยให้โปรแกรมทำงานต่อไป หรือให้โปรแกรมอื่นเริ่มต้นทำงาน

โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทีละคำสั่ง แต่สามารถถูก Interrupt ได้ ทำให้สามารถเปลี่ยนไปสู่การทำงานในโปรแกรมหรือกลุ่มของคำสั่งอื่น ซึ่งรู้จักว่าเป็น Multitasking ซึ่งยินยอมให้ผู้ใช้ทำงานในสิ่งที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อคอมพิวเตอร์ไปจัดการกับโปรแกรมแล้ว ผู้ใช้จึงจะทำงานต่อไป เพราะคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการทำงานสูง จนทำให้ดูเหมือนว่าทำงานได้ในเวลาเดียวกัน (ระบบปฏิบัติการที่ดีจะมีการหยุดเล็กน้อยในการทำงาน เพื่อผู้ใช้มีเวลาคิดที่จะทำงานในโปรแกรมต่อไป)

ระบบปฏิบัติการมักจะมีรหัสที่เรียกว่า Interrupt handler ซึ่ง Interrupt handler จะจัดลำดับความสำคัญของการ Interrupt และเก็บไว้ในคิว ถ้าการ Interrupt มีมากกว่า 1 ระบบปฏิบัติการจะมีโปรแกรมอื่นเล็ก ๆ เรียกว่า Scheduler เพื่อชี้ให้เห็นถึงโปรแกรมในการควบคุมลำดับต่อไป

update: 15 พฤศจิกายน 2543

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase