IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

hashing

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12720

hashing เป็นการปรับแปลงข้อความของตัวอักษรเป็นค่าความยาวตายตัวสั้นกว่าหรือคีย์ที่นำเสนอข้อความดั้งเดิม hashing ได้รับการใช้เป็นดัชนี และรายการที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูล เพราะเร็วกว่าในการค้นหารายการด้วยการใช้คีย์แฮชสั้นกว่าการค้นหาด้วยการใช้ค่าดั้งเดิม รวมถึงการใช้อัลกอริทึมเข้ารหัส

ตัวอย่างอย่างง่ายของการใช้ hashing ในฐานข้อมูล กลุ่มของประชาชนสามารถได้รับการจัดในฐานข้อมูลเหมือนกับ
- Abernathy, Sara
- Epperdingle, Roscoe
- Moore, Wilfred
- Smith, David
(และข้อมูลอื่นๆ)

แต่ละชื่อจะเป็นคีย์ในฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลบุคคล กลไกการค้นฐานข้อมูลจะเริ่มต้นมองตัวอักษรต่อตัวอักษรทุกชื่อสำหรับการหาค่าตรงกัน จนกระทั่งพบค่าตรงกัน (หรือกฎให้รายการอื่นออกไป) แต่ถ้าแต่ละเป็นการ hashing อาจจะมีสร้างคีย์ตัวเลข 4 ตำแหน่งสำหรับแต่ละชื่อ (ขึ้นกับจำนวนชื่อในฐานข้อมูล) ตัวอย่าง
- 7864 Abernathy, Sara
- 9802 Epperdingle, Roscoe
- 1990 Moore, Wilfred
- 8822 Smith, David
(และข้อมูลอื่นๆ)

การค้นหาแต่ละชื่อจะประกอบด้วยการคำนวณค่า hash ก่อน (ใช้ฟังก์ชัน hash เดียวกับการเก็บรายการ) จากนั้นเปรียบเทียบค่าตรงกันด้วยค่านั้น โดยทั่วไป การค้นหาด้วยตัวเลข 4 ตำแหน่ง แต่ละค่ามีเพียง 10 ความเป็นไปได้จะเร็วกว่าความยาวค่าที่คาดการณ์ไม่ได้จากแต่ละตัวอักษรมี 26 ความเป็นไปได้

อัลกอริทึม hashing ได้รับการเรียกว่า hash function (บางทีคำนี้มาจากความคิดว่าผลลัพธ์ค่า hash สามารถเป็นการคิดถึงเวอร์ชัน “ผสม” ของค่านำเสนอ) นอกจากการดึงค่าเร็วกว่าแล้ว hashing ได้รับการใช้ เข้ารหัสและถอดรหัสการลายมือชื่อดิจิตอล (ใช้รับรองข่าวสารของผู้ส่งและผู้รับ) ลายมือชื่อดิจิตอลได้รับการส่งผ่านด้วยฟังก์ชัน hash และค่า hash (รู้จักในชื่อ message-digest หรือการย่อยข่าวสาร) และลายมือชื่อได้รับการส่งในการส่งผ่านแยกจากกัน ด้วยการใช้ฟังก์ชัน hash เหมือนกับผู้ส่ง ผู้รับแปลงการย่อยข่าวสารจากลายมือชื่อและเปรียบเทียบกับการย่อยข่าวสารนั้นที่ได้รับ และควรเหมือนกัน

ฟังก์ชัน hash ได้รับการใช้ทำดัชนีค่าเริ่มแรกหรือคีย์ จากนั้นใช้ในแต่ละครั้งกับข้อมูลสัมพันธ์กับค่าหรือคีย์ที่ได้รับการดึงออกมา ดังนั้น hashing เป็นปฏิบัติการทางเดียวเสมอ ไม่จำต้องใช้ “วิศวกรรมผันกลับ” (reverse engineer) กับฟังก์ชัน hash โดยการวิเคราะห์ค่า hash ตามความจริง แนวคิดฟังก์ชัน hash ไม่สามารถแปลงโดยการวิเคราะห์เช่นนี้ ฟังก์ชัน hash ที่ดี จะไม่สร้างค่าค่า hash เดียวกันจากค่านำเข้า 2 ค่า ถ้าเกิดขึ้น สิ่งนี้เรียกว่า collision (การปะทะ) ฟังก์ชัน hash ที่ให้ความเสี่ยงต่ำของ collision ได้รับการพิจารณายอมรับ

นี่เป็นตัวอย่างฟังก์ชัน hash อย่างง่ายที่ได้รับการใช้งาน
- division-remainder method ขนาดจำนวนของรายการในตารางได้รับการประมาณ จำนวนั้นได้รับการใช้เป็นตัวหารกับแตละค่าดั้งเดิมหรือคีย์ที่แยกผลลัพธ์กับเศษของการหาร เศษนี้เป็นค่า hash (เพราะวิธีการนี้น่าเชื่อถือในการสร้างจำนวนของ collision กลไกการค้นหาต้องสามารถรับรู้ collision และเสนอกลไกทางเลือก)
- folding วิธีนี้แบ่งค่าดั้งเดิม (ตำแหน่งในกรณีนี้) เป็นหลายส่วน เพิ่มส่วนเข้าด้วยกัน แล้วใช้ 4 ตำแหน่งสุดท้าย (หรือจำนวนสุ่มอื่นของตำแหน่งที่ทำงานได้) เป็นค่า hash หรือคีย์
- radix transformation เมื่อค่าหรือคีย์เป็นตัวเลข เลขฐาน (หรือ radix) สามารถได้รับการเปลี่ยนผลลัพธ์ในอนุกรมตัวเลขต่างกัน (ตัวอย่าง คีย์เลขฐานสิบ สามารถแปลงเป็นคีย์เลขฐานสิบหก) ลำดับตัวเลขสูงสามารถทิ้งให้เหมาะค่า hash ของความยาวสม่ำเสมอ (uniform)
- digit rearrangement นี่เป็นการนำส่วนของค่าดั้งเดิมหรือคีย์ เช่น ตัวเลขในตำแหน่ง 3 ถึง 6 แปลงกลับตำแหน่ง จากนั้นใช้อนุกรมของตัวเลขเป็นค่า hash หรือคีย์

ฟังก์ชัน hash ทำงานได้ดีสำหรับัดเก็บฐานข้อมูลและดึงค่าอาจจะไม่ทำงานสำหรับวัตถุประสงค์ cryptographic หรือ การตรวจสอบความผิดพลาด มีหลายฟังก์ชัน hash ที่รู้จักกันดีใน cryptographic รวมถึง ฟังก์ชัน hash ย่อยข่าวสาร (message-digest) MD2, MD4 และ MD5 สำหรับการ hash ลายมือชื่อดิจิตอล เป็นค่าสั้นกว่าที่เรียกว่า การย่อยข่าวสาร และ Secure Hash Algorithm (SHA) อัลกอริทึมมาตรฐานที่ทำการย่อยข่าวสารขนาดใหญ่ (60 บิต) และคล้ายกับ MD4

ศัพท์เกี่ยวข้อง

algorithm, character, database, encryption, MD2, MD4, MD5, digital signature

update: 22 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase