IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

abstraction

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12944

Abstraction (จากภาษาลาติน abs) เป็นกระบวนการของกำจัดหรือนำคุณลักษณะออกจากบางสิ่งเพื่อลดให้เหลือคุณลักษณะสำคัญ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) abstraction เป็น 1 ของ 3 หลักการใจกลาง (ตลอดจน encapsulation และ inheritance) ถึงแม้ว่ากระบวนการ abstraction นี้ ผู้เขียนโปรแกรมซ่อนทั้งหมด แต่ความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับอ๊อบเจคจะลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในวิธีการเดียวกัน บางครั้ง abstraction ทำงานในเชิงศิลปะ อ๊อบเจคที่เหลืออยู่คือ การนำเสนอของสิ่งดั้งเดิม ด้วยการข้ามรายละเอียดที่ไม่ต้องการ อ๊อบเจคผลลัพธ์ในตัวเองสามารถได้รับการอ้างถึงในฐานะ abstraction หมายความว่า ชื่อ entity ประกอบด้วยการเลือกคุณลักษณะและพฤติกรรมเจาะจงของการใช้ entity ดั้งเดิม

ในกระบวนการ abstraction ผู้เขียนโปรแกรมพยายามทำให้มั่นใจว่า entity เป็นชื่อตามลักษณะที่เหมาะสมและจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมดตามความคาดหวังและไม่มีลักษณะไม่พึงประสงค์ การวิเคราะห์โลกจริงของ abstraction อาจจะทำงานลักษณะนี้คือ ท่าน (อ๊อบเจค) กำลังจัดการนัดบอดและกำลังตัดสินใจถึงการบอกพวกเขา ดังนั้นพวกเขาสามารถจำท่านได้ในภัตราคาร ท่านได้ตัดสินรวมสารสนเทศเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน ความสูง สีผม และสีเสื้อแจ็คเก็ต นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่จะช่วยกระบวนการ (คู่นัดในการหาท่าน) ทำงานราบรื่น ท่านต้องรวมสารสนเทศทั้งหมดนั้น ในอีกทางหนึ่ง มีชิ้นสารสนเทศจำนวนมากเกี่ยวกับตัวท่านที่สัมพันธ์กับสถานการณ์นี้ คือ หมายเลขบัตรประกันสังคม ภาพยนต์ที่ชอบ ทั้งหมดไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์เฉพาะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยให้คู่นัดหาท่านพบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก entity อาจจะมีหลาย abstraction ท่านอาจจะนำไปใช้ในอีกกระบวนการในอนาคต

สารสนเทศเพิ่มเติม

The Virginia Tech Department of Computer Science : มีเอกสาร "Abstraction.",
University of Edinburgh : มีสารสนเทศเพิ่มเติมใน "Data Abstraction and the Correctness of Modular Programming."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

object-oriented programming, encapsulation, inheritance

update: 11 มีนาคม 2544

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase