IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Web services

ที่มา SearchSOA.com

  :   ผู้ชม 12745

Web services (บางครั้งเรียกว่า application services) คือบริการ (ตามปกติรวมถึงการผสมโปรแกรมและข้อมูล แต่รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปได้ด้วย) ที่ทำให้มีจากแม่ข่ายทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้เว็บ หรือโปรแกรมเชื่อมเว็บอื่น โดยทั่วไป ผู้ให้ของ Web services เรียกว่า application service provider ช่วงของ Web services มีตั้งแต่บริการหลัก เช่น การจัดการที่จัดเก็บและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship management หรือ CRM) ลงมาถึงบริการจำกัดมาก เช่น ตรวจสอบการเสนอซื้อสำหรับสินค้าประมูล การสร้างเร่งด่วนและมีให้ของบริการเหล่านี้เป็นแนวโน้มของเว็บ

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบาง Web services ผ่านการจัดสรร peer-to-peer มากกว่าการไปถึงแม่ข่ายกลาง บางบริการสามารถสื่อสารกับบริการอื่น และแลกเปลี่ยนกระบวนการและข้อมูลที่สามารถทำได้โดยชั้นของซอฟแวร์ที่เรียกว่า middleware ก่อนหน้านี้ บริการเป็นไปได้เฉพาะกับบริการมาตรฐานเก่า ที่เรียกว่า Electronic Data Interchange (EDI) ที่เพิ่มขึ้นจนกลายมาเป็น Web services นอกจากความเป็นมาตรฐานและมีให้อย่างกว้างขวางกับผู้ใช้และธุรกิจของอินเตอร์เน็ต Web services ได้เพิ่มขึ้นโดยการใช้ Extensible Markup Language (XML) ในฐานะรูปแบบข้อมูลมาตรฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูล XML ได้รับการก่อตั้งสำหรับ Web Services Description Language (WSDL)

ข้อได้เปรียบของ Web services เกี่ยวกับความต้องการรวมบนแบนด์วิดท์เครือข่ายและสำหรับบริการเฉพาะที่มีผลกับสมรรถนะตามความต้องการสำหรับบริการเพิ่มขึ้น จำนวนของผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นที่ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างหรือปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถ “ตีพิมพ์” (ทำให้รู้และเข้าถึงได้) เป็น Web services

ศัพท์เกี่ยวข้อง

EDI, peer-to-peer, XML, Web server, middleware, CRM, WSDL

update: 26 มีนาคม 2550

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase