IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

grid computing

ที่มา SearchDataCenter.com

  :   ผู้ชม 12967

grid computing (หรือ computational grid) กำลังประยุกต์ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นเครือข่ายให้เป็นปัญหาเดียวในเวลาเดียวกัน ตามปกติปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคที่ต้องการรอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ตัวอย่างที่ดีของ grid computing ในโดเมนสาธารณะคือ โครงการ @Home ของ SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ซึ่งประชาชนหลายพันคนกำลังแบ่งปันรอบโพเซสเซอร์ที่ไม่ได้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการค้นหาขนาดใหญ่สำหรับเครื่องหมายของสัญญาณ “rational” จากพื้นที่ภายนอก John Patrick รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์อินเตอร์เน็ต IBM กล่าวว่า “สิ่งยิ่งใหญ่ต่อไปจะเป็น grid computing”

grid computing ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ่งและส่งชิ้นของโปรแกรมให้กับคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง grid computing สามารถคิดเป็น cluster computing แบบกระจายและขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นรูปแบบของการประมวลแบบขนานของเครือข่ายแบบกระจาย สิ่งนี้สามารถกำหนดขอบเขตเป็นเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน ภายในบรรษัท หรือสามารถเป็นการร่วมมือสาธารณะ (ซึ่งกรณีบางครั้งรู้จักในรูปของ peer-to-peer computing)

บริษัท กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มวิชาการของมหาวิทยาลัย และกลุ่มอื่นๆจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาหรือกำลังพัฒนากรอบการทำงานและซอฟต์แวร์สำหรับโครงการจัดการ grid computing สหภาพยุโรปกำลังอุดหนุนโครงการสำหรับโครงข่ายกายภาคพลังงานสูง การสังเกตการณ์โลก และการประยุกต์ทางชีววิทยา ในสหรัฐ National Technology Grid โครงข่ายคอมพิวเตอร์ต้นแบบสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการเข้าถึงสำหรับประชาชน Sun Microsystems เสนอซอฟต์แวร์ Grid Engine ที่อธิบายเป็นเครื่องจัดการทรัพยากรแบบกระจาย (distributed resource management หรือ DRM) Grid Engine ยอมให้วิศวกรที่บริษัท Sony และ Synopsys ในการรวมรอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ได้ถึง 80 เวิร์กสเตชันในเวลาเดียวกัน (ที่ระดับนี้ grid computing สามารถมองว่ากรณีสุดขั้วของการจัดสมดุลภาระ)

grid computing ปรากฎเป็นแนวโน้มยืนยันสำหรับสามเหตุผล (1) ความสามารถในการทำให้ใช้ต้นทุนประสิทธิผลของทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่มี (2) วิถีทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้วิธีที่ปราศจากอำนาจการคำนวณขนาดใหญ่ และ (3) เพราะสิ่งนี้แนะนำว่าทรัพยากรของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่สามารถร่วมมือและบางทีควบคุมการทำงานร่วมกัน และจัดการความร่วมมือมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์สามัญ ในบางระบบ grid computing คอมพิวเตอร์อาจจะร่วมมือแทนที่ทางตรงโดยคอมพิวเตอร์จัดการ พื้นที่หนึ่งสำหรับการใช้ grid computing จะเป็นการประยุกต์การคำนวณแพร่กระจาย สิ่งเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์แพร่กระจายของเรา โดยปราศจากความจำเป็นในการระวังของเรา

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchCIO.com : Carol Hildebrand เขียนเกี่ยวกับ "The possibilities for grid computing in the corporate world."
Search Data Center : Ian Foster อธิบาย grid computing และสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
SearchCIO.com : โฮสต์ที่เรียกว่า The Power of the Grid (ต้องลงทะเบียน)
National Partnership for Advanced Computational Infrastructure : "Harnessing the Power of Grid Computing" อธิบายการจำลองแบบเกี่ยวกับสมการสัมพัทธภาพของไอสไตน์
Sun Microsystems : คำแถลงข่าวเกี่ยวกับ Grid Engine

ศัพท์เกี่ยวข้อง

load balancing, pervasive computing, parallel processing, cluster computing

update: 13 สิงหาคม 2551

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase