IT A-Z

เข้าสู่ระบบ

สารบาญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

GIS

ที่มา whatis.com

  :   ผู้ชม 12914

GIS (geographic information system) ทำให้มองเห็นภูมิประเทศในรูปร่างของข้อมูล โดยพื้นฐาน สิ่งนี้ยอมให้ค้นหาหรือวิเคราะห์ฐานข้อมูลและรับผลลัพธ์ในรูปแบบชนิดแผนที่ เนื่องจากข้อมูลมีหลายประเภทต้องการภาพภูมิประเทศ GIS สามารถใช้ได้หลายลักษณะ เช่น การพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์การขาย การพยากรณ์ประชากร และแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น

ใน GIS สารสนเทศภูมิประเทศได้รับการเชิงประจักษ์ด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ (เส้นรุ้งและเส้นแวง หรือพิกัดของประเทศ) หรือแบบเชิงนัยยะด้วยที่อยู่ถนน รหัสไปรษณีย์ หรือตัวระบุป่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บรรจุความสามารถในการแปลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงนัยยะ (เช่น ที่อยู่ถนน) เป็นตำแหน่งบนแผนที่เชิงประจักษ์ บางครั้งผู้พัฒนา GIS บรรจุข้อมูลแผนที่จากแหล่งสาธารณะหรือบริษัทที่เชี่ยวชาญในในการรวบรวมและจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการของการแปลงข้อมูลสารสนเทศเชิงนัยยะเป็นเชิงประจักษ์หรือภาพรูปแบบแผนที่เรียกว่า geocoding

ข้อมูลภูมิศาสตร์สามารถได้รับการจัดเก็บในรูปแบบ vector graphics หรือ raster graphics การใช้รูปแบบ vector ข้อมูล 2 มิติได้รับการเก็บในรูปของพิกัด x และ y ถนนหรือแม่น้ำสามารถได้รับการอธิบายเป็นอนุกรมจุดพิกัด x และ y ส่วนการทำงานไม่ใช่เส้นตรง เช่น เส้นเขตเมืองสามารถจัดเก็บเป็นพิกัด closed loop แบบจำลอง vector ดีสำหรับการอธิบายส่วนการวาดรูป รูปแบบข้อมูล raster แสดงข้อมูลเป็นชุดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของเซลตาราง แบบจำลอง raster ดีกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น รูปแบบประเภทดินบนพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนมากทั้งข้อมูลทั้ง 2 ประเภท

GIS สามารถสิ่งต่อไปนี้
- ยอมรับการนำเข้าภูมิประเทศในรูปแบบของการสแกนและ digitize ภาพแผนที่ ข้อมูลนี้มักได้รับการส่งมอบโดยแหล่งที่เป็นเจ้าของแผนที่และได้ digitize แล้ว
- ปรับขนาดหรือจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์อื่นสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
- รวมการจัดการฐานข้อมูล ตามปกติคือ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database management system หรือ RDBMS)
- รวมถึงโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์ ดังนั้นสามารถดึงคำตอบด้วยคำถามง่ายๆ เช่น ระยะทางระหว่าง 2 จุดบนแผนที่หรือคำซับซ้อนกว่าที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น การหารูปแบบการจราจรที่ทางตัดกัน
- ให้คำตอบที่มองเห็นได้ ตามปกติเป็นภาพหรือกราฟ

สารสนเทศเพิ่มเติม

SearchCIO.com : มีบทความ "GIS holds promise for an information revolution."

ศัพท์เกี่ยวข้อง

database, RDBMS, raster graphics, vector graphics

update: 1 เมษายน 2548

IT A-Z ปรับปรุงล่าสุด
abacus
zero-day exploit
MPP (massively parallel processing)
message queueing
medium
semaphore
master/slave
MAC address (Media Access Control address)
mash-up
vlog
LANDesk Client Manager
laptop computer
linkrot
Itanium
Job Entry Subsystem (JES)
IP telephony (Internet Protocol telephony)
Kerberos
iterative
interoperability
interface definition language (IDL)

Loading
Microsoft Access
Access
ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 280 บาท
อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ
Umphang
รู้จักอุ้มผางในอีกแง่มุม โดย ประชา แม่จัน
สั่งซื้อผ่าน PayPal ในราคา 90 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase