ปกากะญอ

Home

Widebase Tour
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
widebase tour
อุ้มผาง
ปกากะญอและโพล่ว
เดินทางท่องเที่ยว
 
ปกากะญอและโพล่ว
ความเชื่อและศีลธรรม
ประเพณี
วิถีชีวิต
 

ประมวลภาพอุ้มผาง
ประเพณีปีใหม่เพอเจะ
งานบุญกวนน้ำนมข้าว
งานศพ
วิถีชีวิตชาวปกากะญอ 1
วิถีชีวิตชาวปกากะญอ 2

ดูรายละเอียด

ปกากะญอและโพล่ว

ในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติพันธ์นี้ คนไทยมักจะเหมารวมว่าพวกเขาเป้นพวกเดียวกันคือ กะเหรี่ยง ทั้งที่พวกเขามีความแตกต่างกันในด้านภาษา การนับถือปลีกย่อย แบบบ้าน ที่สามารถแยกชาติพันธ์ออกจากกันได้ ในกรณีนี้อาจจะเปรียบเทียบระหว่างไทยกับลาว ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการเรียก "ไทย" ไม่สามารถครอบคลุม "ลาว" ได้ ก็จะเหมือนกับการเรียก "ปกากะญอ" จะไม่สามารถครอบคลุม "โพล่ว" ได้เช่นกัน

ความสัมพันธ์ของชาติพันธ์มีความใกล้ชิดกัน แต่ในตำนานของเขามีการพูดชาติพันธ์พี่น้องอีก ลุงเนเต๊อะ บ้านกรูโบ เล่าว่า "พวกเรามีพี่น้อง 7 พวก คือ ช่อง (ปกากะญอ ในภาษาโพล่ว) ฉู (โพล่ว) ต่อซู (ต้องสู้หรือปะโอ) กะเหรี่ยงนี (สันนิษฐานว่าคือ คะยาหรือยางแดง) บ๋วย ลัวะ มอญ

ในทางวิชาการได้ชาวกะเหรี่ยงเป็น 4 กลุ่มคือ

  1. กะเหรี่ยงสะกอหรือปกากะญอ
  2. กะเหรี่ยงโปว์หรือโพล่ว
  3. กะเหรี่ยงต้องสู้หรือปะโอ
  4. กะเหรี่ยงบเว (กะเหรี่ยงนีในภาษาพม่า) หรือคะยา

ในอุ้มผาง ปกากะญอและโพล่วได้ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 200 ปี มีวิถีชีวิต ความเชื่อ ใกล้เคียงกัน

ความเชื่อและศีลธรรม

ประเพณี

วิถีชีวิต

 

 

ปรับปรุงข้อมูล 25 ธันวาคม 2549

ปันน้ำใจโครงการนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม


รู้จักอุ้มผางในอีกมุมมอง จัดทำโดย widebase

ดูรายละเอียด

สงวนลิขสิทธิ์ (R) widebase