IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 
 

complex number

ที่มา WhatIs.com

complex number เป็นปริมาณในรูปของ v + iw ที่ v และ w เป็นจำนวนจริง และ i นำเสนอหน่วยจำนวนจินตภาพเท่ากับค่าบวกของรากกำลังที่สองของ -1 เซ็ท C ของจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดตรงกับ one-to-one (หนึ่งต่อหนึ่ง) ด้วยเซ็ท RR ของคู่ลำดับของจำนวนจริง เซ็ท C ตรงกับ one-to-one กับจุดบนพื้นที่เรขาคณิต

เซ็ทของจำนวนเชิงซ้อนเป็นมิติ และระดับพิกัดมีความต้องการแสดงแบบภาพ นี่เป็นความขัดแย้งกับจำนวนจริง ซึ่งเป็นหนึ่งมิติ และสามารถแสดงเป็นเส้นตรงอย่างง่าย พื้นราบจำนวนเชิงซ้อนสี่เหลี่ยมได้รับการสร้างโดยการจัดสรรจำนวนจริงบนแกนนอนและจำนวนจินตภาพบนแกนตั้ง แต่ละจุดในพื้นราบนี้สามารถได้รับการกำหนดค่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนเอกลักษณ์ และแต่ละจำนวนเชิงซ้อนสามารถได้รับการกำหนดกับจุดเอกลักษณ์ในพื้นราบ


(ภาพ WhatIs.com)

จำนวนเชิงซ้อนได้รับการใช้ในทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอิเลคโทรนิคส์ จำนวนจริงใช้เป็นค่าความต้านทานทางไฟฟ้า จำนวนจินตภาพใช้เป็นค่ารีแอคแทนซ์ และจำนวนเชิงซ้อนใชสำหรับเสนอค่าอิมพีแดนซ์

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

impedance, resistance, reactance, set

ดูเพิ่มเติม