Microsoft Access

Home

Microsoft Access Tutorial
Knowledge Developer Database Internet Resource
โปรแกรม Access
การพัฒนาโปรแกรมบน Access
โปรแกรมแบบ Multi-User
 
Access Tutorial
การออกแบบฐานข้อมูล
การสร้างฐานข้อมูล
Table
คิวรี่
ฟอร์ม
รายงาน
มาโคร
โปรแกรม Access
แนะนำ VBA
เมนูคำสั่ง Tools
คุณสมบัติฟิลด์
 
Microsoft Access
Access Tutorial
Access 2007
Access Sample
 
Developer
Visual Basic
Microsoft Access
Microsoft Excel
 

การพัฒนาโปรแกรมบน Access

การพัฒนาโปรแกรม เป็นการสร้างและรวบรวมอ๊อบเจคทั้งหมดให้ติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้

การวางแบบโครงสร้าง คือ การวิเคราะห์ระบบ แล้วจัดวางระบบสารสนเทศ

การสร้างอ๊อบเจค ให้เลือกฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มากที่สุด แล้วเริ่มสร้างคิวรี่ ฟอร์ม ให้เรียบร้อย แล้วสร้างส่วนสนับสนุน เช่น มาโคร Event Procedure ต่างๆ

กำหนดการเริ่มโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง Startup เพื่อกำหนดฟอร์มที่จะเปิด กำหนดแถบเครื่องมือรวมถึงการเจาะจงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโปรแกรม

การวางแบบโครงสร้าง

การวางแบบโครงสร้างเป็นขั้นแรกในการสร้างโปรแกรมต้องมีการเตรียมก่อนงานอื่นๆ

ขั้นที่ 1 กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้การพัฒนาโปรแกรม สอดคล้องกับการใช้งาน ครอบคลุมสารสนเทศ และมีขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง เช่น การกำหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูล (ใบสั่งซื้อ) และการค้นหา (สินค้าคงคลัง) ซึ่งสามารถเขียนเป็นผังการไหลของข้อมูล และ ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นที่ 2 การวางแบบ Table และความสัมพันธ์ ให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดแบ่ง Table ที่ใช้เก็บข้อมูล ต่างๆ เนื่องจาก Table เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโปรแกรมฐานข้อมูล ถ้าโครงสร้าง Table ไม่ดีจะทำให้การ สนับสนุนการประมวลผลไม่ดีไปด้วย เช่น ทำให้ออกแบบฟอร์มซับซ้อน การทำงานและการประมวลผลล่าช้า

การสร้างอ๊อบเจค

เมื่อได้กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต และทำการวางแบบ Table และความสัมพันธ์แล้ว จะมาถึงขั้นตอน การสร้างอ๊อบเจคต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม

ขั้นที่ 1 สร้าง Table และป้อนข้อมูลตัวอย่างจำนวนหนึ่งในแต่ละ Table จะเป็นการช่วยให้มองเห็นผลลัพธ์ เมื่อมีการสร้างฟอร์มและรายงาน

ขั้นที่ 2 สร้างคิวรี่ของฟอร์ม เมื่อเริ่มสร้างครั้งแรก ควรเลือกฟอร์มที่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลที่มากที่สุดของ โปรแกรม โดยการกำหนดข้อมูลที่ใช้ในฟอร์ม แล้วสร้างคิวรี่ขึ้นมา ในการสร้างคิวรี่นี้จะเป็นการทดสอบโครงสร้างของข้อมูล เพราะทำให้เห็นความสามารถในการจัดการข้อมูลของ Table

ขั้นที่ 3 สร้างฟอร์มที่ใช้คิวรี่ที่สร้างขึ้นเป็นแหล่งข้อมูล ในการสร้างฟอร์มควรใช้ Form Wizard

ขั้นที่ 4 เพิ่มส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฟอร์ม เช่น การสร้างมาโคร Event Procedure ปุ่มคำสั่ง

ขั้นที่ 5 ทดสอบฟอร์ม เพื่อทำให้ทราบว่า ฟอร์มที่สร้างขึ้นสามารถแสดงผลตามที่ต้องการหรือไม่

ขั้นที่ 6 สร้างฟอร์ม และรายงานอื่นๆ หลังจากสร้างฟอร์มแรกเสร็จแล้ว รวมถึงส่วนประกอบต่างๆจนกระทั่งได้ฟอร์มที่ทำงานได้ตามความต้องการ แล้วให้สร้างอ๊อบเจคชุดอื่นๆ ต่อไป

การควบคุมการเริ่มโปรแกรม

เป็นการทำให้โปรแกรมทำงานได้โดยสะดวก ตั้งแต่ควบคุมการเปิดโปรแกรม การกำหนดคำสั่งบนแถบเมนู การเจาะจงแถบเครื่องมือ การกำหนดการเริ่มโปรแกรมให้ใช้คำสั่ง Startup ที่เมนู Tools

คำสั่ง Startup ใช้กำหนดขั้นตอนการเปิดฟอร์ม กำหนดแถบเครื่องมือ คำสั่งของแถบเมนู การซ่อนฐานข้อมูล

Application Title: ชื่อโปรแกรมประยุกต์ซึ่งจะปรากฎที่แถบไตเติลบน window ของ Microsoft Access
Application Icon: ไอคอนที่ปรากฏที่แถบไตเติลบน window ให้ระบุพาร์ทที่เก็บไอคอน
Menu Bar: ถ้ามีการสร้างแถบเมนู global เองสามารถเลือกมาใช้ในโปรแกรม
Display Form: ชื่อฟอร์มแรกที่เปิดขึ้นมาเมื่อเปิดโปรแกรม
Display Database Windows: ถ้าต้องการซ่อนฐานข้อมูลการยกเลิกการเลือกที่ check box
Display Status Bar: กำหนดการแสดงแถบสถานะ
Shortcut Menu Bar: ถ้ามีการสร้างเมนู Shortcut สามารถเลือกมาใช้ในโปรแกรม
Allow Full Menus: ยอมให้ใช้เมนู built-in แบบเต็มปรากฏบนหน้าจอ
Allow Default Shortcut Menus: ยอมให้ใช้เมนู Shortcut แบบ built-in
Allow Built-in Toolbars: ยอมให้แถบเครื่องมือ built-in ปรากฏบนหน้าจอ
Allow Toolbars/Menu Changes: ยอมให้มีการเปลี่ยนแถบเมนูและแถบเครื่องมือของ Microsoft Access เปลี่ยนแปลงตามประเภทของ view

ควบคุมการปิดฟอร์ม

ตามปกติถ้ามีการซ่อน window เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงโปรแกรม อาจจะมีปัญหาจากการปิดฟอร์มด้วยการคลิกปุ่ม Close บนแถบไตเติลของฟอร์ม จะเป็นการปิดฟอร์ม แต่ฐานข้อมูลยังคงเปิดอยู่ ถ้ามีการเปิดโปรแกรมจากรายชื่อไฟล์ที่เคยเปิดบนเมนู File จะเป็นการเปิด Database window ทำให้สูญเสียวัตถุประสงค์ในการซ่อนโปรแกรม

การแก้ไขทำได้ 2 วิธี คือ
1. ซ่อนปุ่ม Close ด้วยกำหนดคุณสมบัติ Close Button ของฟอร์ม เป็น No เพื่อไม่ให้ใช้ปุ่มนี้
หรือ
2. ควบคุมด้วย Form_Unload event procedure เช่น ให้เปิดฟอร์มต่อไป

ตัวอย่างคำสั่งเมื่อปิดฟอร์มแล้วให้ไปที่ฟอร์ม Orders

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
On Error GoTo Form_Unload_Handler

DoCmd.OpenForm "Orders", acNormal

Form_Unload_Exit:
Exit Sub

Form_Unload_Handler:
MsgBox Err.Description
Resume Form_Unload_Exit

End Sub

ใน Form_Unload ให้ระบุเฉพาะฟอร์ม (หรือการทำงานต่อไป) แต่ไม่ต้องระบุการปิดฟอร์มปัจจุบัน เพราะ event นี้กำลังปิดฟอร์มปัจจุบัน ถ้ามีการกำหนดคำสั่งปิดฟอร์มปัจจุบัน จะเกิดความผิดพลาด

  

สงวนลิขสิทธิ์ (C) widebase