IT A - Z

Home

IT A - Z
Knowledge Developer Database Internet Resource Forum
 

สารบัญตามตัวอักษร

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 
 

wavelength

ที่มา SearchNetworking.com

wavelength (ความยาวคลื่น) เป็นระยะระหว่างจุดที่กำหนด ในรอบที่ตัดกันของสัญญาณรูปคลื่น ในระบบไร้สาย ความยาวนี้จะกำหนดเป็นเมตร เซนติเมตร หรือมิลลิเมตร ในกรณีของอินฟราเรด, แสงที่มองเห็น, อัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา คลื่นมักจะระบุเป็น nanometer (10 ^ - 9 เมตร) หรือ angstrom (10 ^ -10 เมตร)


(ภาพ SearchNetworking.com)

ความยาวคลื่นเป็นส่วนกลับความถี่ ความถี่สัญญาณสูง จะมีความยาวคลื่นสั้น ถ้า f เป็นความถี่ของสัญญาณ มีหน่วยเป็น MHz และ W เป็นความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร

w = 300 / f
หรือ
f = 300 / w

ความยาวคลื่น บางครั้งใช้สัญลักษณ์ จากตัวอักษรกรีก Lamda

 

 
 

ศัพท์เกี่ยวข้อง

signal, wireless

15 ตุลาคม 2545